SPT - Kết Quả Tự Kiểm Tra Định Kỳ Chất Lượng DV &

Kết Quả Tự Đo Kiểm Chỉ Tiêu Chất Lượng Cho Từng DV

2023

Kết quả tự kiểm tra CLDV_FTTH_Quy 1_2023

2022

Kết quả tự kiểm tra CLDV_FTTH_Quy 1_2022

2021

Kết quả tự kiểm tra CLDV_FTTH_Quy 1_2021
Kết quả tự kiểm tra CLDV_xDSL_Quy 1_2021
Kết quả tự kiểm tra CLDV_DTCD_Quy 1_2021
Kết quả tự kiểm tra CLDV_FTTH_Quy 2_2021
Kết quả tự kiểm tra CLDV_xDSL_Quy 2_2021
Kết quả tự kiểm tra CLDV_DTCD_Quy 2_2021
Kết quả tự kiểm tra CLDV_FTTH_Quy 3_2021
Kết quả  tự kiểm tra CLDV_xDSL_Quy 2_2021
Kết quả tự kiểm tra CLDV_DTCD_Quy 2_2021
Kết quả tự kiểm tra CLDV_FTTH_Quy 4_2021
Kết quả tự kiểm tra CLDV_xDSL_Quy 4_2021
Kết quả tự kiểm tra CLDV_DTCD_Quy 4_2021

2020

 

2019

2018

 
 

Back to top